Портфолио

  • Иновационен мениджмънт: усъвършенстване на вътрешно-фирмените процеси и взаимоотношенията с клиентите; развитие на каналите за вътрешна и външна комуникация отвъд обичайните шаблони; създаване на фирмена култура, стимулираща иновации; фасилитиране на работни срещи с методи за иновационно мислене.
  • Оптимизиране на корпоративните комуникационни канали: изследване на капацитета и съдържанието на информационните потоци, холистичен подход за постигане на тяхната максимална ефективност.
  • Управление на знанието: очертаване на системата от ключови знания/ноу-хау на компанията; прилагане на адекватни подходи за нейното възпроизвеждане и обогатяване; изграждане на учещи се организации.

Напред >>