Портфолио

  • Анализ на големи масиви от данни (Data Mining): прилагане на софтуерни системи за откриване на закономерности в големи масиви, комбиниращи количествена и качествена информация.
  • Мониторинг и овладяване на организационния стрес: установяване интензитета на организационния стрес и неговите източници, както и начините за тяхното поддържане в оптимални граници.
  • Специални методи за насочване на личностното развитие: използване на авангардни методи за изграждане на личностни профили и за измерване на ключови параметри на мисловната, емоционалната и физическата ефективност.
  • Електромагнитни технологии в медицината: изследване на въздействието на електромагнитни полета с малка плътност на мощността върху живи организми и разработване на нови медицински технологии.